پروژه ها

درباره راه و پل آسیا

شرکت راه و پل آسیا به شماره ثبت 281424 و شرکت راه و پل ایران به شماره ثبت 139109 و هر دو شرکت در تهران به ثبت رسیده اند.
مدیر عامل شرکت راه و پل آسیا آقای مهندس نیما پیروزمند با مدرک فوق لیسانس (عمران-مدیریت ساخت) از دانشکده فنی تهران فارغ التحصیل شده اند.
آقای مهندس عبدالحمید پیروزمند مدیر عامل شرکت راه و پل ایران نیز فارغ التحصیل دانشکده فنی تهران با مدرک فوق لیسانس می باشد که نقش قائم مقامی مدیرعامل را در شرکت راه پل آسیا را به عهده دارند.
فعالیتهای دو شرکت در راستای کارهای ساختمانی و تأسیساتی بوده که عمدتاً شرکت راه و پل آسیا با در اختیار داشتن امکانات اجرائی و اعتباری عهده دار پروژه های بخش خصوصی و بانک ها و دیگر ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.

Back3

اخبار