محوطه سازی اطراف دریاچه و سطح پارک نماز شیراز

park namaz1 copy
park namaz2 copy
park namaz3 copy
park namaz4 copy