ساختمان مرکزی بانک صنعت و معدن - شعبه زاهدان

zahedan 1
zahedan 2
zahedan 3