بیمارستان 32 تخت خوابه چادگان

Chadegan 0
Chadegan 2
Chadegan 3
Chadegan 4
Chadegan 5
Chadegan 6
Chadegan 7