بیمارستان 85 تختخوابی نوشهر

Noshahr 2
Noshahr 3
Noshahr 4
Noshahr 5
Noshahr 6

بیمارستان شهید بهشتی نوشهر در سال ۱۳۰۸همزمان با ساخت بندر واسکله نوشهر به عنوان درمانگاه راه اندازی شد ودر سالهای بعد بصورت زایشگاه ،آمزشگاه بهیاری واز سال ۱۳۴۳به عنوان بیمارستان فعال بوده است لیکن از سال۱۳۵۴بافعال شدن اطاقهای عمل وسایر بخشهای بستري خدمات بيمارستان نيز گسترش يافت ودر اسفند ۱۳۸۶ساختمان جديد بيمارستان  که توسط شرکت  راه و پل ایران ساخته شده بود، راه اندازي و 1387/03/28 باحضور وزیر محترم بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی دولت نهم جناب آقای دکتر کامران باقر لنکرانی و مسئولین استانی وشهرستانی رسما" افتتاح گردید.