برید عرضی و سرریز رودخانه پلرود کلاچای - کلاچای

Kelachay 1
Kelachay 2
Kelachay 3
Kelachay 4
Kelachay 5
photo 2016 07 26 11 29 32