مدیران

NimaP

نیما پیروزمند

مدیر عامل

abtin

آبتین پیروزمند

رئیس هیئت مدیره

AnnaP

آنا پیروزمند

مسئول بخش معماری

Ahadi

توحید احدی

معمار همکار با مجموعه